ВДОСКОНАЛЕННЯ МЕТОДИКИ КОНТРОЛЮ ЯКОСТІ РОЗРОБКИ УПРАВЛЯЮЧОЇ ПРОГРАМИ ІЗ ЗАСТОСУВАННЯМ СИМУЛЯТОРА РОБОТИ ТОКАРНОГО ВЕРСТАТА З ЧПУ

  • О. Є. Мацулевич Таврійський державний агротехнологічний університет імені Дмитра Моторного https://orcid.org/0000-0001-5553-709X
  • О. О. Вершков Таврійський державний агротехнологічний університет імені Дмитра Моторного https://orcid.org/0000-0001-5137-3235
Ключові слова: нуль системи координат верстата (НС), нуль системи координат деталі (НД), управляюча програма, лінійна інтерполяція, кругова інтерполяція, швидкість супорта, швидкість шпинделя, параметри інструмента, імітація токарної обробки, імітатор (симулятор)

Анотація

У будь якій галузі сучасного машинобудування переважна частина складових деталей вузлів та агрегатів являє собою деталі циліндричної форми, які, як правило, обробляються на токарних верстатах. В залежності від складності таких виробів для їхнього виготовлення використовуються як звичайні (ручні) токарні верстати. так і токарні верстати з числовим програмним управлінням (ЧПУ). В цьому випадку верстати з числовим програмним управлінням (ЧПУ) доцільно використовувати у системах автоматизованого проектування (САПР) в якості основного верстатного обладнання для виконання токарних операцій будь якої складності. Для використання токарного обладнання з ЧПУ при обробці багатоступінчастих валів вкрай необхідне застосування CAD/CAM-систем технологічної підготовки виробництва. За допомогою використання таких систем стає можливим автоматизувати процес створення траєкторії формоутворення потрібної поверхні з потрібною якістю обробки за рахунок підбору оптимальних режимів різання та обертів токарного верстата. Однак, все ж таки, токарний верстат з ЧПУ не може реалізовувати якісно реалізувати автоматизоване управління всіма елементами режимів механічної обробки багатоступінчастого вала. В цьому випадку необхідне втручання технолога. Він (технолог), в цьому випадку, власноруч призначає необхідні режими обробки опираючись на власний досвід при виборі ріжучого інструменту користуючись рекомендаціями виробника інструменту. Такий підхід до вибору інструмента викликає зниження ефективності процесу токарної обробки багатоступінчастих валів. Для уникнення помилок, які допускає технолог при проектуванні технологічного процесу та розробці управляючої програми в роботі запропонована методика контролю якості розробки управляючої програми із застосуванням віртуального симулятора.

Посилання

1. Казак І. О. Сучасні методи проектування: конспект лекцій. Київ: НТУУ «КПІ ім. Ігоря Сікорського», 2017. 65 с.
2. Системи автоматизованого програмування верстатів з ЧПК : навчальний посібник / С. Л. Міранцов, В. І. Тулупов, С. Г. Онищук, Ю. Б. Борисенко, Є. В. Мішура, О. С. Ковалевська. Краматорськ : ДДМА, 2011. 152 с.
3. Гавриленко Є. А., Холодняк Ю. В. Моделювання складних функціональних поверхонь в пакеті тривимірного параметричного моделювання SolidWorks: методичні вказівки до виконання самостійної роботи з дисципліни ОПГ для здобувачів ступеня вищої освіти «Бакалавр» зі спеціальності 122 «Комп’ютерні науки». Мелітополь, 2016. 29 с.
4. Дмітріев Ю. О., Мацулевич О. Є., Щербина В. М., Холодняк Ю. В. Проектування керуючих програм для верстатів токарної групи з пристроєм числового програмного керування: навч. посібник. Мелітополь: ВПЦ «Люкс», 2018. 132 с.
5. ДСТУ 2391:2010. Система технологічної документації. Терміни та визначення основних понять. Київ, 2001. 24 с. (Інформація та документація).
6. ДСТУ ГОСТ 2.612:2014. Єдина система конструкторської документації. Електронний формуляр. Загальні вимоги (ГОСТ 2.612-2011, IDТ). Київ, 2001. 54 с. (Інформація та документація).
7. Havrylenko Y., Kholodniak Y., Vershkov O., Naidysh A. Development of the method for the formation of one-dimensional contours by the assigned interpolation accuracy. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. 2018. № l.1(4(91). P. 76-82.
8. Havrylenko Ye., Kholodniak Yu., Halko S., Vershkov O., Miroshnyk O., Suprun O., Dereza O., Shchur T. AndŚrutek M. Representation of a Monotone Curve by a Contour with Regular Change in Curvature. Entropy (Basel). 2021. Vol. 23(7). Р. 923. https://doi.org/ 10.3390/e23070923.
9. Alrefo I. F., Matsulevych O., Vershkov O., Halko S., Suprun O., Miroshnyk O. Designing the working surfaces of rotary planetary mechanisms. Naukovyi Visnyk Natsionalnoho Hirnychoho Universytetu.2023. Vol. 4. P. 82-88. https://doi.org/10.33271/nvngu/2023-4/082
10. Мацулевич О. Є., Щербина В. М., Залевський С. В. Автоматизація процесу геометричного моделювання робочих поверхонь насадок для фонтанів. Науковий вісник Таврійського державного агротехнологічного університету. 2019. Вип. 8, т. 1. С. 55-68.
11. Мацулевич О. Є., Щербина В. М. Використання пакету прикладних програм NETCRACKER. Фундаментальна підготовка фахівців у природничо- математичній, технічній, агротехнологічній та економічній галузях: матеріали Всеукраїнської наук.-практ. конференції з міжнар. участю (м. Мелітополь, 11 -13 вересня 2017 р.). Мелітополь, 2017. С. 107-108.
12. Корчинський В. М., Свинаренко Д. М., Мацулевич О. Є. Методи підвищення інформаційних показників багатоспектральних зображень на основі ортогоналізації даних. Праці Таврійського державного агротехнологічного університету. 2014. Вип. 14, т. 2. С. 264-270.
13. Щербина В. М., Холодняк Ю. В., Івженко О. В. Впровадження комп’ютерної графіки в навчальний процес при підготовці фахівців інженерних спеціальностей. Удосконалення освітньо-виховного процесу в закладі вищої освіти. 2020. Вип. 24. С. 554-558.
14. Мацулевич О. Є., Зінов'єва О. Г. Розв’язання задач аналізу тренд- сезонних часових рядів. Праці Таврійського державного агротехнологічного університету. 2019. Вип. 19, т. 2. С. 264-270.
15. Мацулевич О. Є., Щербина В. М., Антонова Г. В. Програмне забезпечення для автоматизованого визначення параметрів різального інструменту фрезерної обробки корпусних деталей. Праці Таврійського державного агротехнологічного університету. 2020. Вип. 20, т. 3. С. 275-281.
16. Мацулевич О. Є., Вершков О. О., Холодняк Ю. В., Чаплінський А. П. Розробка мурашиного алгоритму для оптимізації оперативного планування робіт по збиранню врожаю кісточкових. Плодовий сад – новітнє в теорії та практиці: матеріали V Всеукр. наук.-практ. інтернет-конференції. Мелітополь: ТДАТУ, 2021. С. 106-110.
17. Гавриленко Є. А., Чаплінський А. П., Тетервак І. Р. Розробка функціональної моделі процесу створення САПР геометричних поверхонь зубозаточувального інструменту. Розвиток сучасної науки та освіти: реалії, проблеми якості, інновації: матеріали ІV Міжнар. наук.-практ. конф. (Запоріжжя, 29-31 травня 2023 р.). Запоріжжя: ТДАТУ, 2023. С. 48-56.
18. Дереза О. А., Антонова Г. В., Тетервак І. А., Валієва К. М. Аналітичні дослідження методики інтелектуального аналізу даних. Розвиток сучасної науки та освіти: реалії, проблеми якості, інновації: матеріали ІV Міжнар. наук.-практ. конф. (Запоріжжя, 29-31 травня 2023 р.) Запоріжжя: ТДАТУ, 2023. С. 147-153.
19. Вершков О. О., Бондаренко Л. Ю., Антонова Г. В., Тетервак І. Р. Аналіз дослідної експлуатації програмного модулю розрахунку норм часу обробки деталей сільськогосподарської техніки. Сучасні комп’ютерні та інформаційні системи і технології: матеріали IІІ Всеукр. наук.-практ. інтернет-конф. (Запоріжжя, 12-19 грудня 2022р.) Запоріжжя: ТДАТУ, 2022. С. 94-100.
20. Івженко О. В., Антонова Г. В., Чаплінській А. П., Михайленко О. Ю. Спеціалізований програмний модуль розрахунку операційних норм часу обробки деталей сільськогосподарської техніки за умов індивідуальної організації праці. Сучасні комп’ютерні та інформаційні системи і технології: матеріали IІІ Всеукр. наук.-практ. інтернет-конф. (Запоріжжя, 12-19 грудня 2022 р.) Запоріжжя: ТДАТУ, 2022. С. 361-368.
21. Холодняк Ю. В., Гавриленко Е. А. Моделирование каркаса динамических поверхностей. Інноваційні технології в агропромисловому комплексі: матеріали ІІ Всеукраїн. наук.-практ. Інтернет-конференції. Мелітополь: ТДАТУ, 2021. С. 21-24.
22. Козина К. В., Дуков В. О., Вершков О. О. Виготовлення прес-форми для масового виробництва. Збірник наукових праць магістрантів та студентів ТДАТУ. Мелітополь, 2021. С. 30-31.
23. Bondarenko L., Halko S., Matsulevych О., Tetervak І, Vershkov О., Miroshnyk О., Nitsenko V., Havrysh V. Experimental Research on Unit Operation for Fruit Crops’ Bones Calibration. Applied Sciences. 2023. Vol. 13(1). P. 21.
24. Холодняк Ю. В., Гавриленко Є. А., Зінов’єва О. Г. Розробка алгоритму моделювання кривих з заданими властивостями. Науковий вісник ТДАТУ. 2023. Вип. 13, т. 1. № 41. 25. Тетервак І. Р. Проблема наявності патогенів у компості. Науковий вісник ТДАТУ. 2023. Вип. 13, т. 2. № 16.
Опубліковано
2024-07-02
Як цитувати
Мацулевич, О. Є., & Вершков, О. О. (2024). ВДОСКОНАЛЕННЯ МЕТОДИКИ КОНТРОЛЮ ЯКОСТІ РОЗРОБКИ УПРАВЛЯЮЧОЇ ПРОГРАМИ ІЗ ЗАСТОСУВАННЯМ СИМУЛЯТОРА РОБОТИ ТОКАРНОГО ВЕРСТАТА З ЧПУ. Праці Таврійського державного агротехнологічного університету імені Дмитра Моторного, 24(2), 140-149. https://doi.org/10.32782/2078-0877-2024-24-2-12