МОДЕЛЮВАННЯ ПРАЦЕЗДАТНОСТІ МАШИНО-ТРАКТОРНОГО АГРЕГАТУ ПРИ ЕКСПЛУАТАЦІЇ НА БІОДИЗЕЛІ

  • Д. П. Журавель Таврійський державний агротехнологічний університет імені Дмитра Моторного
Ключові слова: моделювання, працездатність, машино-тракторний агрегат, біодизель, надійність, безвідмовність, ресурс

Анотація

Анотація – робота присвячена розробці моделі працездатності машино-тракторного агрегату при експлуатації на біодизелі.

Надійність техніки є однією з основних інженерних проблем, якій приділялася велика увага. Основні умови забезпечення надійності полягають в строгому виконанні правила «тріади надійності»: надійність закладається при проектуванні, забезпечується при виготовленні і підтримується при експлуатації. Останнім часом великої актуальності набувають питання моделювання і розрахунку показників надійності і безпеки виробничих об'єктів. У вирішенні цих завдань важливе місце займають методи структурного аналізу небезпеки і оцінка ризику складних технічних і організаційних систем.

Вимоги досягнення високої надійності часто знаходяться в протиріччі з іншими необхідними характеристиками, такими як зменшення розмірів, здобуття високої точності, низька вартість і так далі. Тому виникає питання, як оптимально вибрати необхідні кількісні характеристики для здобуття компромісного рішення.

Стосовно вибору параметрів, зміна яких визначає витрати в процесі експлуатації, за комплексні параметри, що характеризують технічний стан основних сполучень деталей дизелів і їх ресурс, пропонується використовувати потужність, питому витрату пального та витрату оливи на угар. Справді, ряд інших відомих параметрів, що характеризують технічний стан вузлів і агрегатів дизеля  (наприклад, тиск мастила в головній масляній магістралі, тиск газів у картері або прорив газів у картер і ін.), тісно пов'язаний з перерахованими вище. Прорив газів у картер, наприклад, має визначальний вплив на потужність дизеля і питому витрату пального, а тиск мастила в головній магістралі  впливає на витрату оливи на угар. Крім того, через складність перерахування в грошовий еквівалент, використання цих  параметрів викликає значних труднощів.

Посилання

1. Анилович В. Я., Гринченко А. С., Литвиненко В. Л. Прогнозирование надежности тракторов / под ред. В. Я. Аниловича. Москва: Машиностроение, 1986. 224 с.
2. Антонов А. В., Никулин М. С. Статистические модели в теории надежности: учебное пособие. Москва: Абрис, 2012. 390 с.
3. Вентцель Е. С., Овчаров Л. А. Задачи и упражнения по теории вероятностей: учебное пособие. Москва: Наука, 1969. 368 с.
4. Войтов В. А., Даценко М. С., Карнаух М. В. Особливості експлуатації паливної апаратури дизелів сільськогосподарського призначення з використанням біологічного палива // Техніка і технології АПК. 2010. № 1. С. 13-18.
5. Войтов В. А., Даценко М. С., Карнаух М. В. Собівартість виробництва біодизеля на базі метилових ефірів жирних кислот рослинних олив // Вісник Харківського національного технічного університету сільського господарства ім. П.Василенка. 2010. Вип. 94. С. 270-277.
6. Войтов В. А., Карнаух М. В., Даценко М. С. Техніко-експлуатаційні та екологічні показники дизельних двигунів при застосуванні біодизеля // Техніка і технології АПК. 2009. № 1. С. 13-17.
7. Войтюк В. Д. Техніко-технологічний розвиток системи сервісу енергонасиченої сільськогосподарської техніки: дис... докт. техн. наук : 05.05.11. Мелітополь, 2012. 448 с.
8. Влияние износа плунжерных пар топливных насосов высокого давления на их гидравлическую плотность / В. А. Дидур и др. // Известия Международной академии аграрного образования. 2013. Вып. 18. С. 39-43.
9. Девянин С. Н., Марков В. А., Семенов В. Г. Растительные масла и топлива на их основе для дизельных двигателей. Харьков: Новое слово, 2007. 452 с.
10. Журавель Д. П. Методологія оцінки надійності мобільної сільськогосподарської техніки при експлуатації на різних видах паливо-мастильних матеріалів // Вісник Сумського національного аграрного університету. Сер. Механізація та автоматизація виробничих процесів. 2016. Вип. 10/3(31). С. 66-71.
11. Журавель Д. П. Методология обеспечения надежности мобильной техники при использовании биологических ТСМ // Енергозабезпечення технологічних процесів в агропромисловому комплексі України : матер. VI Міжнар. наук.-техн. конф. Мелітополь, 2015. С. 8-10.
12. Журавель Д. П. Забезпечення надійності мобільної сільськогосподарської техніки при експлуатації на різних видах паливо-мастильних матеріалів // Сучасні проблеми землеробської механіки : зб. тез доп. ХVII міжнар. наук. конф. Суми, 2016. С. 163-164.
13. Журавель Д. П. Підвищення ефективності експлуатації мобільної сільськогосподарської техніки при використанні біопаливо-мастильних матеріалів // Раціональне використання енергії в техніці. TechEnergy 2017: зб. тез доп. XIII Міжнар. наук. конф. Київ, 2017. С. 155-156.
14. Журавель Д. П. Вплив забрудненості абразивом біопаливо-мастильних матеріалів на енергоємність поверхневих шарів металів вузлів і агрегатів мобільної техніки // Вісник Українського відділення Міжнародної академії аграрної освіти. 2017. Вип. 5. С. 56-65.
15. Журавель Д. П., Юдовинський В. Б. Триботехнічні властивості олій біологічного походження // Праці ТДАТУ. Мелітополь, 2011. Вип. 11, т. 4. С. 160-166.
16. Журавель Д. П., Юдовинський В. Б., Мітков Б. В. Дослідження впливу присадок на експлуатаційні властивості олій // Науковий вісник Таврійського державного агротехнологічного університету. Мелітополь, 2012. Вип. 2, т. 4. С. 203-209. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/nvtdau_2012_2_4_33 (дата звернення: 07.08.2019).
17. Журавель Д. П. Особливості використання олив біологічного походження для мобільної техніки // Вісник Українського відділення Міжнародної академії аграрної освіти. Мелітополь, 2014. Вип. 2. С. 157-165.
18. Молодик М. В. Наукові основи системи технічного обслуговування і ремонту машин в сільському господарстві. Кіровоград: КОД, 2009. 180 с.
19. Червоный А. А., Лукьященко В. И., Котин Л. В. Надежность сложных систем. Москва: Машиностроение, 1976. 288 с.
20. Черепанов С. С. Техническое обслуживание и ремонт машин в сельском хозяйстве. Москва: Колос, 1978. 287 с.
21. Шуляк М. Л. Підвищення ефективності машинно-тракторних агрегатів з використанням біодизельних палив: дис... канд. техн. наук: 05.05.11. Харків, 2012. 165 с.
Опубліковано
2019-09-27
Як цитувати
Журавель, Д. (2019). МОДЕЛЮВАННЯ ПРАЦЕЗДАТНОСТІ МАШИНО-ТРАКТОРНОГО АГРЕГАТУ ПРИ ЕКСПЛУАТАЦІЇ НА БІОДИЗЕЛІ. Праці Таврійського державного агротехнологічного університету, 19(3), 57-67. Retrieved із http://oj.tsatu.edu.ua/index.php/pratsi/article/view/241